Wabis | Submenu Logo
Hakkımızda

Polonya’da, 1999 yılında bir aile şirketi olarak Çatı Malzemeleri üretimi üzerine faaliyetlerine başlayan Wabis, kısa zamanda, kendi geliştirdiği çatı sistemlerini üreten büyük bir firma haline gelmiştir.

İletişim

KVKK Veri Sahibi Başvuru Talep Formu

WABİS ÇATI SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 
VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak yönelteceğiniz talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak tarafımıza iletiniz.

Yaptığınız başvuruyu, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. 

Şirketimiz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka veya mevzuata aykırı, yanıltıcı veya hatalı başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin cevabımızın 10 sayfayı geçmesi halinde, 10. sayfadan sonraki her bir sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti uygulanacaktır. 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Şahsen başvuru ile,
  • Noter vasıtasıyla, 
  • Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine [gulluoglu@hs01.kep.tr] gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir. 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat Şirket merkezimize gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers A Kule No:47/B K:26 D:2601 Bayraklı / İzmir / TÜRKİYE 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Adalet Mah. Manas Blv. Folkart Towers A Kule No:47/B K:26 D:2601 Bayraklı / İzmir / TÜRKİYE 

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Sistemimizde Bulunan

Elektronik

Posta Adresi ile

Başvuru

wabis@wabis.com.tr 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Adı- Soyadı:

 

T.C. Kimlik No:

 

Adres:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta Adresi:

 

2. Şirketimiz ile Olan İlişkiniz 

Şirketimiz İle Olan İlişkiniz:

 

 

Şirketimiz İçerisinde İletişimde Olduğunuz Birim:

 

 

3. Talep Hakkında Açıklama

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.

 

4. Konuya İlişkin Ek Belgeler 

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz ve ilgili belgeleri başvurunuzla birlikte iletiniz.

 


5. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

    Adresime gönderilmesini istiyorum.

    E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

    Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

Başvuru Sahibi (kişisel veri sahibi) *

Adı Soyadı         :
Başvuru Tarihi     : 
İmza            :


*Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.